Türk Tarih Kurumu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Ocak 1983, Cilt 47 Sayı 185

June 18, 2024

Türk Tarih Kurumu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Ocak 1983, Cilt 47 Sayı 185

Batılı ilim ve din adamlarıyla olduğu kadar Arap ve Türk aydınlarıyla da dostluk kurar. 1896’da tekrar İngiltere’ye dönen Pickthall, burada evlenip eşiyle birlikte Paris ve Cenevre’ye gider[76]. 1904 yılında Lord Kromer onu Mısır’a davet edince oraya seyahat eder. Orada Nil’in Çocukları ve Tesettürlü Bayanlar kitabını yazar[77]. Ardından Kudüs ve Şam’a geçerek eski dostlarıyla görüşür, 1908’de eşiyle birlikte üçüncü defa Ortadoğu seyahatine çıkar. O yıl İstanbul’da Meşrutiyet’in ilan edilmesini umutla karşılar ve Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhakına büyük tepki gösterir. Batılıların saldırılarını gittikçe arttırdıkları bir dönemde Osmanlı Devleti’nin ve Türklerin en büyük savunucularından biri oluverir[78]. Osmanlı’yı evvela sadece yazı yazmak suretiyle savunan Pickthall, daha sonra aktif bir biçimde bu savunuculuğunu dernek üzerinden ve çeşitli konuşmaları vasıtasıyla gerçekleştirir. Fleet Sokağında kurulan bu topluluğun daha sonra kısa bir manifestosunun yayımlanacağı da bildirilmiştir[46]. Anglo-Ottoman Society için bir sonraki büyük engel, Türkiye’nin Müttefi klerin yanında savaşa girmesidir.

  • “Avrupa sürekli olarak Türk hükümetine karışmaktan kaçınmadıkça yeni zorluklarla karşı karşıya kalacaktır.
  • Onur Kurulu üyeleri seçimden sonra toplanarak aralarından bir başkan ve bir yazman seçerler.
  • Orenburg Kazakları, Hint sınırının yirmi üç verst uzaklığında, hangi sınırın ihmal edildiği savunulurken aldığım bilgiye göre, Rus taraftarı Lord Hardinge’in Hindistan’a gitmesinden bu yana, iyileştirmeler için yapılan çalışmalar başarısız oldu.

Öte yandan, topluluğun kuruluşu ve Türkiye’nin savaşa girişi arasındaki birkaç ay içinde, kendisini sağlam bir temelde kurmayı başarmıştır[47]. Onun böyle sağlam bir temele oturmasında şüphesiz amaç ve hedefl erinin açık bir biçimde tayin edilmiş olması da etkili olur. “Yeni oluşuma hizmet etme isteğini beyan eden kişilerden bunu yapmaları ve diğer üyeleri birlikte belirlemeleri, belli görevlileri seçmeleri ve komitenin genel organizasyonunu ve çalışmasını düzenlemeleri için en kısa zamanda bir araya gelmeleri istenir”[34]. Hızlı yapılmış olan bu toplantıdan önce verilen kararın tam olarak sindirilme şansı olamaz. Ancak bir başlangıç olması bakımından etkisi hızla yayılmaya başlar. Berlin Konferansı döneminde Osmanlı’yı ayakta tutmanın zorluğunu gören İngiltere’de, 1880 yılında hükümet değişimi ile birlikte Osmanlı-İngiliz ilişkileri kökten değiştirmiştir.

Ege adaları Yunanistan’a verilmeliydi çünkü burada büyük bir Yunan nüfusu vardı. Düşünün ki, yazın Wight Adalarında Alman nüfusu çok fazladır. İlginçtir ki bundan kısa bir süre önce de böyle bir derneğin kurulması fi kri belirtilmiştir. Bu iki farklı kişinin birbirinden haberdar olup olmadığı bilinmemektedir. Böyle bir derneğin kurulmasının görünürdeki sebebi Osmanlı ve İngiliz yakınlaşmasını sağlamaktır. Dünya Savaşı arifesine kadar cemiyet ve bu cemiyetin faaliyetleri ile ilgili bir bilgi görülmez\. casinomhub giriş içi görevleri tamamla, ekstra ödüllerin kilidini aç. mostbet\. Ta ki savaş öncesinde yine böyle bir derneğin adı anılmaya başlanmış, hükümet ve kamuoyu, bu şekilde etkilenmeye çalışılmıştır. İşten çıkarma cezası disiplin kurulunca incelenerek bir rapora bağlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır. Kınama cezası Genel Yönetmen veya Basımevi Müdürü’nün önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca verilir ve sicile geçer.

B) Ta‘zîr cezasının bedel veya ek olarak uygulandığı durumlarda ise umumiyetle tefvîz görüşü benimsenmiştir. Genel Yönetmen ve müdürler hakkında disiplin cezası, Asbaşkanlardan birinin başkanlığında Genel Sekreter ve Kurum Başkanlığınca belirlenecek bir Yönetim Kurulu üyesinden oluşacak Üst Disiplin Kurulu tarafından uygulanır. Madde 163 — Bir yıl içinde iki kınama, bir kınama ile bir kez aylıktan para kesme, ya da iki kez aylıktan para kesme cezası alanlara yıllık kademe yükselmesi uygulanamaz. Madde 153 — Her görevli ve hizmetli için sıra numarası ile bir sicil dosyası açılır ve sicil kartı düzenlenir. Sicil dosyasında, görevli ve hizmetlinin göreve alınırken vermek zorunda bulunduğu belgelerle, hakkındaki yazışmalar bulunur. Sicil kartında fotoğraflı kimliği, yükselmeleri, ödülleri, cezaları ve gerekli öteki bilgiler yer alır. Sicil işlerine bakan görevlinin sorumluluğu altında saklanır. Madde 137 — Yönetim Kurulu, yeni göreve alınanlardan, başka yerlerde çalışmış ve başarı göstermiş olanları bu çalışmalarını göz önüne alarak gerekli göreceği derece ve kademeye atamaya yetkilidir. Madde 97 — Yabancı memleketlerde yapılan Kurum amaçlan ile ilgili bilimsel toplantılara katılma, delege gönderme konusunda ilgili Bilim Kolu veya Kollan, Kurum’un bütün üyelerini ilgilendiren hususlarda ise Genel Kurul karar verir. Genel Kurul üyelerinin oyları, gerekirse yazılı olarak alınabilir. İvedi hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un ilk toplantısında onayına sunmak üzere delege seçebilir.

Ayrıca Abdulhamid’i, en kötü türden doğu despotizminin ilahı olarak tanımlar[13]. Yazısının devamında Mr. Eyres; “Türkiye’nin çökmüş bir ulus olduğunu ve Türk’ün ilerleme kıvılcımları olmadığını, Doğu halkı açısından Türk yenilenmesinden umutlanacak bir şey”[14] ortaya çıkmayacağını kesin bir dille belirtmiştir. Mr. Eyres’in Osmanlı hakkındaki bu olumsuz görüşleri bazı İngiliz devlet adamlarını bağlamaz ve onlar bu hususta daha farklı düşünürler. Bunun da ötesinde Osmanlı’dan ziyade kendi hükümetlerinin takip etmiş olduğu politikayı ağır bir dille eleştirmişlerdir. Madde 132 — Hastalık ve doğum halinde verilecek izinler İş Kanunu hükümlerine bağlıdır. Görevli ve hizmetlilerin aylıkları hastalık zamanlarında da Kurum’ca ödenir. Ancak üç günden fazla hastalıklar için Sosyal Sigortalarca ödenen iş göremezlik ödeneğini görevli ve hizmetli Kurum veznesine yatırmak zorundadır. İyileşmesi olanaksız hastalığa yakalananlar İş Kanunu hükümleri içinde emekliye ayrılırlar.

Gereğine göre Kol kararıyla oluşturulacak her gurup, Kol Genel Kurulu’nda belirlenen bir veya birkaç üyenin yönetim ve gözetiminde çalışmalarını sürdürür. Madde 21 — Bilim Kollan, Genel Kurul’un toplantısından önce yapacaktan ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir asbaşkan, biri Ankara, diğeri Ankara dışı üyelerinden olmak üzere iki raportör seçerler. Belleten ve Belgeler dışında bastırılacak yayınlarla, kazılar, araştırmalar, bilimsel kongreler ve benzeri toplantılara katılma ve araştırmalara ödenek ayırma gibi işler Bilim Kollarınca incelenerek Yönetim Kurulu’na sunulması karara bağlanır. Onur Kurulu üyeleri seçimden sonra toplanarak aralarından bir başkan ve bir yazman seçerler. Kurul çoğunlukla toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla verir. Maddesinde ve bu Yönetmelikte belirlenen görevleri yapar ve üyelerin Tüzük ve Kurum’un amacı ile bağdaşmayan ve bunlara aykırı tutum ve davranışları üzerine gerekli kararlan verir. Madde 13 — Genel Kurul, Kurum’un en yetkili yönetim, denetim ve karar organıdır.

Ancak bu sabırsızlığa ve söylediğimiz ve yapmaya çalıştığımız çok düşmanca söylemlere rağmen, Türkiye’nin bir uçtan bir ucuna İngilizlerin sevgisi ve İngiltere’ye karşı büyük bir saygı vardır. Türkiye’nin bize ne kadar ihtiyacı varsa bizim de ona, o kadar ihtiyacımız vardır. Türkiye, Hint imparatorluğumuzun savunması ve konsolidasyonu için gerekli gördüğü tarafsız bölgenin bir parçasını oluşturdu. Bu nedenle Türkiye’nin bütünlüğünün korunması büyük öneme sahiptir. Türkiye, başka herhangi bir sanayi devletinin veya devletlerin egemenliği altına girerse, ekonomik anlamda büyük kaybımız olacaktır” şeklindedir. Bu nedenle Türkiye ile her bakımdan ilgi ve alakanın devam ettirilmesini isterler. Doğuda, dünyanın bütün ordularını bir araya getirebilecek bir prestijlerinin olduğunu, doğru yürümenin geleneksel politikaya bağlı kalarak prestiji devam ettirmek şanslarının bulunduğunu düşünürler. En önemli eleştiri de İngiltere’nin iyi ünü ile adeta kumar oynayarak, Yakın doğuda çok şey kaybetmesine sebep olduğudur[56]. Topluluğun çeşitli kademelerinde hizmet veren bu üyeler bir taraftan hükümeti çeşitli vesilelerle eleştirirken diğer taraftan da, Osmanlı lehinde farklı çalışmalarını sürdürürler. Muhafazakâr Parti’den Kingston-upon-Hull temsilcisi olarak meclise giren Sykes, İttihatçılara karşı olması nedeniyle topluluğa katılmayı ya da desteklemeyi reddeder. Anglo-Ottoman Society’nin Muhafazakâr siyasetçilerin yanısıra Liberal, İşçi ve İrlanda Milliyetçi partilerinden milletvekilleri ile Lordlar Kamarası’nda çok sayıda üyesi vardır. Bu kişilerin dışında ticaret, gazetecilik ve bilim dünyasından temsilcileri de saymak gerekir.

Tüzük ve Yönetmelik Komisyonu Raportörü Amiral Fahri Çoker açıklamalarda bulunarak, evvelce mevcut sekiz yönetmeliğin birleştirildiğini bildirdi. Oniki bölümden oluşan yeni Yönetmelik tasarısının maddeleri görüşülerek, bazı değişikliklerle kabul olundu. C. Devlet Başkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporu ile raporda belirtilen hususlar üzerine Türk Tarih Kurumu’nda yapılan işler ve Türk Tarih Kurumu’nun görüşünü açıklayan ve Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği’ne gönderilen ilk üç aylık rapor, okundu. Türk Tarih Kurumu senin açtığın aydınlık yolda tayin ettiğin hedeflere ulaşmak için inançla ve güvenle çalışmaktadır. Topluluk elindeki bütün kozları oynar ve toplu bir bildiri ile Curzon’a bir kez daha başvuru yaparlar. 5 Ocak 1918 tarihinde İngiltere Başbakanı’nın yaptığı konuşma ile Hindistan’da geniş bir tanıtım elde edildiği ve bu konuşmada Türkiye’ye yapılan atıfların ciddi birer vaat olmasının evrensel olarak kabul gördüğü göz önüne alınması istenir. 2- İki ülke arasında daha sempatik bir mutabakatın kurulmasını teşvik etmek. Kısacası, Osmanlı ile İngiltere arasında barışçı ilişkilerin kurulması ve iyi bir mutabakat. 1- Osmanlı ulusunun bağımsızlığını ve gelişimini sağlayacak şartlarla Osmanlı ile barışın hızlı bir şekilde restore edilmesini savunmak. “Bu aralıkta, Türk hükümdarlığını terk ettik; sadece bunu değil, Mısır’a bir rakip Sultan koyduk ve orada Bağdat’ta rakip bir halife kurma niyetimizi beyan ettik.

Madde 24 — Kurum’un asıl üyeleri Kurum’a yılda (120) lira ödenti verirler. Madde 14 — Onur Kurulu, üyelerin Tüzük ve Kurum’un amacı ile bağdaşmayan ya da bunlara aykırı tutum ve davranışları üzerine gerekli kararları verir. Denetleme Kurulu, her yıl Genel Kurul tarafından seçilen üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, her yıl Genel Kurul tarafından seçilen yedi üyeden oluşur. Bu yedi üye seçimden sonra en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak gizli oyla bir başkan, iki asbaşkan, bir genel sekreter, bir de sayman üye seçerler.

Her ne kadar böyle etkili isimler bu dernekte yer alsa da faaliyetlerinin etkisi de aynı oranda görülmemiştir. Dünya Savaşı başlamadan evvel dernek çoğunlukla Osmanlının toprak bütünlüğü ve İngiltere’nin savaş çıkacaksa bile Osmanlı ile aynı safta yer alması gerektiği düşüncesini savunmuşlardır. Mesela bu dernek içerisinde Rus göçmeni liberal haham Jaakoff Prelooker’ın, hahambaşıdır ve Siyonist önderlerden olan Moses Gaster’in, Yahudi gazeteci Lucien Wolf ’un yer almış olması şaşırtıcıdır. Çünkü bunlardan bazısı o dönemde Osmanlı toprağı olan Kudüs’e yerleşmek niyetinde olan Siyonist destekçisidir. Bütün bunlar akla acaba bu dernek ısmarlama bir kuruluş mu sorusunu getirmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *